Projekt polegać będzie na kompleksowej rewitalizacji zabytkowego budynku starego sądu w Białej Podlaskiej poprzez nadanie mu funkcji społeczno- gospodarczych oraz kulturalno- edukacyjnych.

 

Beneficjent: OLBENZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cel projektu: Rozwój potencjału gospodarczego i społecznego Białej Podlaskiej poprzez odnowę zdegradowanej przestrzeni centrum miasta.

Całkowita wartość Projektu: 7 995 000,00 zł

Wkład funduszy EFRR: 4 494 435,85 zł

 

Projekt polegać będzie na kompleksowej rewitalizacji zabytkowego budynku starego sądu w Białej Podlaskiej poprzez nadanie mu funkcji społeczno- gospodarczych oraz kulturalno- edukacyjnych.

W chwili obecnej ten zabytkowy budynek, należący do grupy najbardziej wartościowych zabytków miasta Biała Podlaska nie jest użytkowany.

Zakres planowanych działań obejmuje w szczególności:

- przeprowadzenie wszelkich robót budowlanych mających na celu odrestaurowanie budynku, wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan, co, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektrycznych,

- odtworzenie elementów i detali zabytkowych obiektu,

- wykonanie i przebudowanie rozwiązań komunikacyjnych w celu udostępnienia budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym zakup i zainstalowanie dźwigu osobowego.

Realizacja projektu wpisuje się bezpośrednio w działania mające na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizowanym określanym w LPR jako podobszar Centrum.

Grupami docelowymi projektu oprócz wnioskodawcy i właściciela budynku są: MŚP i osoby fizyczne planujące prowadzić działalność gospodarczą w centrum miasta Biała Podlaska, klienci usług świadczonych w zrewitalizowanym budynku, mieszkańcy miasta Biała Podlaska oraz turyści. Głównym rezultatem projektu będzie odrestaurowany, nowocześnie wyposażony budynek w centrum miasta, w którym prowadzone są usługi wspierające lokalną społeczność w obszarze stymulowania społecznej aktywności oraz aktywizacji gospodarczej. Obiekt dzięki wprowadzonym funkcjom usługowym pełnić też będzie funkcje kulturalno- edukacyjne poprzez organizację spotkań i cyklicznych wystaw na zasadzie otwartej galerii.

Łączna powierzchnia użytkowa zrewitalizowanego budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej - 2038,48m2.

Przewidywana liczba przedsiębiorstw ulokowanych w zrewitalizowanym budynku - 10.

Jednym z rezultatów bezpośrednich powstałych w wyniku realizacji projektu będzie utworzenie 2 nowych miejsc pracy.